İstanbul Bİlgİ ve İletİŞİm Teknolojİlerİ;

Hİbe Alacak Alanlar

2013 2013 hibe destekleri Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hibe desteği alan iş fikirleri hibe destekleri hibe destekli projeler hibe projeleri iş fikirleri İstanbul İstanbul iş fikirleri istanbul kalkınma ajansı iş fikirleri istka mali destek programı istka örnek projeler kalkınma ajansları hibe destekleri mali destek projeleri örnek iş fikirleri

İka

İstanbul BİT sektörünün inovasyon kabiliyeti, rekabetçiliği ve toplumsal faydasının artırılması yoluyla bilgi toplumuna geçişin desteklenmesi ve Bölgenin küresel rekabet edebilirliğinin artırılması amacıyla düzenlenen  Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı hakkında bilgiler aşağıdadır.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA PROGRAMININ ÖNCELİKLERİ
Öncelik 1. İstanbul’un kentsel ve sosyal sorunlarına (afet yönetimi, ulaşım, katılımcılık, sosyal içerme, çevresel koruma, enerji verimliliği vb.) BİT eksenli yenilikçi çözümler getirilmesi.
Öncelik 2. Diğer ekonomik sektörlere yönelik yüksek katma değer üreten faaliyetlerin geliştirilmesi.
Öncelik 3. BİT sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasında ortak altyapı, inovasyon ve sektörün sorunlarının çözümlerine yönelik işbirliklerinin
geliştirilmesi

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 15.000.000 TL
PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI
Asgari Tutar: 200.000 TL
Azami Tutar: 800.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 90’ından fazla olamaz.
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA PROGRAMI Kar amacı Gütmeyenler
Son Başvuru Tarihi: 12/02/2013 Saat: 17:00

BİT – BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ – sektöründe örnek iş fikirleri ve projeleri
1. Engellilerin hizmetlere erişim olanaklarını arttıracak yazılımların geliştirilmesi
2. Afet anında vatandaşları tahliye aksları ve toplanma alanlarına yönlendirici mobil uygulamaların geliştirilmesi
3. Trafik yoğunluklarının/kazalarının azaltılmasına yönelik BİT uygulamalarının hayata geçirilmesi
4. Hasta takibini kolaylaştıracak mobil sağlık hizmetlerinin tasarlanması
5. Binalarda yeşil veri merkezlerinin (green data center) tasarlanması ve geliştirilmesi
6. Finans sektörünün ihtiyaç duyduğu BİT çözümleri ve BİT firmalarının kabiliyetlerini eşleştirecek veritabanı ve arayüz tasarımının yapılması
7. Yazılım firmaları arası küme geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
8. BİT sektöründe fikri mülkiyet haklarının korunmasında rehberlik yapacak bir platform oluşturulması
9. BİT firmalarının uluslararası fonlar, melek yatırımcılar ve girişim sermayesi gibi finansman olanaklarına erişimini kolaylaştıracak bir arayüzün geliştirilmesi
10. Lojistik sektöründe tedarik zinciri yönetiminin temel aşamalarının entegrasyonunu sağlayacak BİT çözümlerinin geliştirilmesi

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
- Valilik,
- Kaymakamlıklar,
- Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu
Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri,
- Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler, İSKİ, İETT),
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları,
- Sanayi Odası ve Ticaret Odası,
- Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifleri,
- Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek
Örgütleri,
- Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar,
Konfederasyonlar)
- Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri,
Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler

İstanbul Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 15.000.000 TL’dir. İstanbul Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.
Desteklerin Tutarı
Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
• Asgari tutar: 200.000 TL
• Azami tutar: 800.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 90’ından fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır.
Başvuru Sahibinin, proje eş-finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her hâlükârda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş-finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş-finansman olarak kabul edilmez.

Başvuru Formu ve Diğer Belgeler
Başvuru için hazırlanması gereken dokümanlar öncelikle, www.istka.org.tr adresinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik ortamda doldurulacaktır.
Bu sistem üzerinde hazırlanacak olan dokümanlar aşağıdaki gibidir:
EK A : Başvuru Formu
EK B : Bütçe (EK B1-B2-B3)
EK C : Mantıksal Çerçeve
EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri
Aşağıda yer alan dokümanlar ise aynı sistem üzerindeki şablona uygun olarak bilgisayar ile doldurulduktan sonra sisteme yüklenmelidir:
EK G : Destekleyici Belge Örnekleri
Bunlar haricindeki destekleyici belgeler tarayıcı ile elektronik ortama geçirildikten sonra *.zip veya *.rar formatında sıkıştırılarak KAYS sistemine yüklenmelidir.

Başvuru Linki ve Formları Pdf Halinde bu linkten indirebilirsiniz.
Kar amacı Gütmeyenler İşletmeler için .

 

Facebookta Paylaş

 
 

reklam alani

PERSONEL ALIMLARI

 

Personel alımı

Güncel iş ilanlarını bulacağınız bölümde,kamu kurum ve kuruluşlarından,özel sektör personel alımlarına kadar her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz.

>>Devam Edin

 

BÜTÇEYE GÖRE YATIRIM SEÇENEKLERİ